“Best Beschikbare Technieken” studies

Met behulp van een BBT onderzoek wordt onderzocht of aangetoond dat een aangevraagde situatie vergunbaar is. BBT staat voor het juridische begrip Best Beschikbare Technieken. Volgens wetgeving dient een bedrijf altijd BBT toe te passen bij het aanvragen van een vergunning. Voor lucht- en geuremissies betekent dit in de praktijk het maken van beargumenteerde keuzen tussen een groot aantal (technische) maatregelen. Deze maatregelen kunnen zowel brongericht-, procesgeïntegreerd en/of nageschakelde technieken betreffen. Enkele vaak voorkomende nageschakelde technieken zijn filtratie, adsorptie, absorptie, biologische technieken en naverbranding.

EnviVice maakt gebruik van een stappenplan zodat alle belanghebbenden het afwegingsproces bij het bepalen van BBT van de specifieke situatie kunnen volgen. Hiermee wordt duidelijkheid verschaft voor niet-deskundigen en de kans op bezwaarprocedures teruggebracht.

Stap 1. Projectplan met uitgangspunten BBT onderzoek inclusief communicatie plan.

Er zijn een groot aantal aspecten die bij de uiteindelijke BBT afwegingen moeten worden meegenomen:

  • milieuhygiënische aspecten (denk aan emissie- en immissie eisen),
  • economische aspecten (kosten en kosteneffectiviteit),
  • technische haalbaarheid (denk aan bewezen technieken en inpasbaarheid in bestaand proces),
  • afgaskarakteristieken (o.a. temperatuur, samenstelling, afgasdebiet, etc.),
  • stof/damp karakteristieken (samenstelling, oplosbaarheid, etc.).

Het communicatie plan beoogt duidelijkheid te geven over wie de overige belanghebbenden zijn en op welke wijze en wanneer de informatie uit de studie moet worden gepresenteerd.

Stap 2. Procesanalyse, materiaalbalansen, literatuuronderzoek en eventueel aanvullende emissiemetingen.

Het is duidelijk dat de precieuze luchtsituatie goed in kaart moet worden gebracht om tot een gedegen BBT onderzoek te komen. Als blijkt dat de voorhanden zijnde informatie niet voldoende of onbetrouwbaar is, kan het wenselijk zijn om aanvullend emissieonderzoek te verrichten.

Stap 3. Quick-scan maatregelen, opstellen scenario’s, uitwerken BBT afweging inclusief kosteneffectiviteit en voorstel voor een definitief scenario.

Op basis van praktijkervaringen, documenten en expert judgement zullen in de quick-scan fase een groot aantal maatregelen technische en/of economisch niet haalbaar blijken. Deze maatregelen worden niet meegenomen bij het opstellen van scenario’s.

Uiteindelijk worden minimaal 3 technisch haalbare scenario’s (een scenario kan uit een of meerdere maatregelen bestaan) uitgewerkt, inclusief de kosteneffectiviteit. Onderstaand is een voorbeeld gegeven van de berekende kosteneffectiviteit van een aantal opgestelde geur reductie scenario’s voor een productieplant.

Geurreductie en kosteneffectiviteit