Geuronderzoek

EnviVice voert geuronderzoek of stankonderzoek uit (gebaseerd op de NTA 9065: 2012). Deze onderzoeken worden vaak uitgevoerd bij overlast situaties of in het kader van het Activiteitenbesluit.

Er kunnen verschillende geur onderzoeksmethoden worden gebruikt om de locale geursituatie in kaart te brengen, te weten:

  • Het maken van een kwalitatieve beschrijving van de situatie en vergelijken met overeenkomstige praktijksituaties.
  • Het uitvoeren van een emissieonderzoek inclusief verspreidingsberekeningen (op basis van kentallen en/of metingen).
  • Het uitvoeren van snuffelploegonderzoek.
  • Het uitvoeren van hinderenquetes.
  • Combinaties van bovenstaande onderzoeken.

EnviVice kan op basis van de onderzoeksgegevens een mogelijk aanvaardbaar geurhinderniveau opstellen maar zal hierbij altijd rekening houden met een BBT toets (Best Beschikbare Techniek) en de eventuele klachtensituatie. Het aanvaardbaar geurhinderniveau wordt opgesteld mede aan de hand van de handleiding geur, bepalen van het aanvaardbaar geurhinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen), Agentschap, 28 juni 2012.

Mocht blijken uit het onderzoek dat geurhinder aannemelijk is en dat geurreducerende maatregelen gewenst zijn, dan kunnen wij een haalbaarheidsonderzoek naar deze maatregelen uitvoeren. In een dergelijk onderzoek worden in nauwe samenwerking met bedrijf en bevoegd gezag een aantal scenario’s opgesteld en worden de technische en economische haalbaarheid van deze scenario’s onderzocht.

Het bevoegd gezag stelt uiteindelijk het aanvaardbare geurhinderniveau vast door tevens rekening te houden met sociaal-economische en planologisch aspecten in het gebied. Denk hier bijvoorbeeld aan werkgelegenheid en de noodzaak van bepaalde voorzieningen.

Een geur- of stankonderzoek uit laten voeren?
Neem dan contact met ons op!