Werkplek onderzoek

In het kader van het Arbobesluit, artikel 4.2, kan het noodzakelijk zijn om blootstellingsmetingen te verrichten. Dit volgt veelal uit een RI&E onderzoek (risico inventarisatie en evaluatie onderzoek).

EnviVice voert deze metingen uit op basis van de NEN EN norm 689 ‘Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie’ en/of de NVva/BOHS richtlijn ‘Testing compliance with occupational exposeer limits for airborne substances’. Toetsing van de meetresultaten kan plaatsvinden aan zowel publieke danwel private grenswaarden (zie de SER database grenswaarden). De metingen worden veelal uitgevoerd op basis van NIOSH en OSHA normen.

De volgende componenten worden vaak door EnviVice op werkplekken in de industrie en de landbouw gemeten:

  • dieselmotoremissie DME als elementair koolstof (EC), carcinogene stof (minimalisatie verplichting blootstelling voor werknemers)
  • gasvormige componenten als stikstofoxiden (NO2 en NO), koolmonoxide (CO) en fijn stof (PM10 en PM2,5)
  • ultra fijn stof (PM1 en PM0,1)
  • vluchtige koolwaterstoffen (VOC’s) en oplosmiddelen als xyleen
  • ammoniak (NH3)

Werkplek onderzoek laten uitvoeren?
Neem dan contact met ons op!