Emissiemetingen veehouderijen

Proefstal metingen

In het kader van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) kunnen door EnviVice metingen van de stalemissie worden uitgevoerd.

EnviVice voert de metingen aan stallen uit gebaseerd op de afspraken zoals vastgelegd in het meetprotocol ‘Meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2013’ zodat de resultaten door de Tac-Rav commissie (loketfunctie door RVO) kunnen worden geaccepteerd.

De zogenaamde proefstal metingen worden uitgevoerd waarbij toetsing van de resultaten plaatsvindt aan een vooraf vastgesteld emissiekental van ammoniak in kg NH3/dierplaats/jaar

De volgende componenten worden gemeten bij stallen:

  • ammoniak (NH3)
  • fijn stof (PM10; PM2,5)
  • ultra fijn stof (PM1 en PM0,1)
  • geur
  • het broeikasgas lachgas (N2O)
  • het broeikasgas methaan (CH4)

Vragen over onze emissiemetingen voor veehouderijen?
Neem dan contact met ons op!