Emissiemetingen veehouderijen

Proefstal metingen

In het kader van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) en/of ‘VERA – Verification of Environmental Technologies for Agricultural Production’ kunnen door EnviVice metingen van de stalemissie worden uitgevoerd.

EnviVice voert de metingen aan stallen uit gebaseerd op de afspraken zoals vastgelegd in het meetprotocol ‘Meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2013’ zodat de resultaten door de Technische Advies Pool (TAP, loketfunctie door RVO) kunnen worden geaccepteerd. Als VERA het referentiekader wordt voor uw metingen zal gebruik worden gemaakt van de geldende VERA protocollen.

De zogenaamde proefstal metingen worden uitgevoerd waarbij toetsing van de resultaten plaatsvindt aan een vooraf vastgestelde emissiefactor van ammoniak in kg NH3/dierplaats/jaar.

De volgende componenten worden gemeten bij stallen:

  • ammoniak (NH3)
  • fijn stof (PM10; PM2,5)
  • ultra fijn stof (PM1 en PM0,1)
  • geur
  • het broeikasgas lachgas (N2O)
  • het broeikasgas methaan (CH4)

Vragen over onze emissiemetingen voor veehouderijen?
Neem dan contact met ons op!