Emissiemetingen veehouderijen

Proefstal metingen

In het kader van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) en/of ‘VERA – Verification of Environmental Technologies for Agricultural Production’ kunnen door EnviVice metingen van de stalemissies worden uitgevoerd.

De volgende componenten worden gemeten bij stalemissies:

 • ammoniak (NH3)
 • fijn stof (PM10; PM2,5)
 • ultra fijn stof (PM1 en PM0,1)
 • geur
 • het broeikasgas lachgas (N2O)
 • het broeikasgas methaan (CH4)
 • het broeikasgas kooldioxide (CO2)

EnviVice voert de metingen aan stallen uit gebaseerd op de afspraken zoals vastgelegd in het meetprotocol ‘Meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2013a’ , WUR rapport 1032 van juli 2017 zodat de resultaten door de Technische Advies Pool (TAP, loketfunctie door RVO) kunnen worden geaccepteerd. Als VERA het referentiekader wordt voor uw metingen zal gebruik worden gemaakt van de geldende VERA protocollen.

De emissie van geur, fijn stof, methaan en lachgas wordt uitgevoerd op basis van de WUR rapporten:

 • 491, ‘Protocol voor meting van geuremissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2010’, september 2011.
 • 492, ‘Protocol voor meting van fijn stofemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2010’,  september 2011, inclusief aanbevelingen WUR rapport 134, Hofschreuder.
 • 493, ‘Protocol voor meting van methaanemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2010’, september 2011.
 • 494, ‘Protocol voor meting van lachgasemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2010’, september 2011.

De zogenaamde proefstal metingen worden uitgevoerd waarbij toetsing van de resultaten plaatsvindt aan een vooraf vastgestelde emissiefactor in kg/dierplaats/jaar.

Vragen over onze emissiemetingen voor veehouderijen?
Neem dan contact met ons op!